Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

De leveringtermijnen worden steeds enkel ter informatieve titel medegedeeld, zodat het overschrijden van de leveringtermijn in geen geval aanleiding kan geven tot het eisen van schadevergoeding of weigering der goederen.

Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken moeten ons toekomen bij ontvangst en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van DEFISAT n.v.

Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken inclusief vredegerecht van Mechelen uitsluitend bevoegd.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

Onze garantie verplichting met betrekking tot de geleverde goederen beperkt zich tot deze van onze leverancier.

DEFISAT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verandering en/of wijzigingen van zenders of programmatie. Eveneens kan DEFISAT niet verantwoordelijk worden gesteld voor tijdelijke of definitieve stopzetting van zenders of programma’s.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Voor particulieren

Particulieren hebben alleen een recht op annulatie als ze online kopen en indien het product nooit uitgepakt is. De particulier mag zijn recht van opzegging kenbaar maken aan DEFISAT binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. In geval van annulatie zal de particulier de producten op zijn eigen risico en eigen kosten naar DEFISAT terugsturen, vergezeld van de aankoopfactuur. De particulier mag het product zelf binnenbrengen bij DEFISAT (ZI De Vunt 4 – 3220 Holsbeek) zonder extra kosten en met de aankoopfactuur. De particulier moet zijn ongebruikt product, in de originele verpakking met alle geleverde toebehoren in de verzegelde staat terugsturen naar het adres van de winkel. DEFISAT behoudt het recht om te wachten met de terugbetaling tot na nazicht van de staat van het product. Na maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van het product wordt de waarde van het product via overschrijving terugbetaald. DEFISAT behoudt zich het recht om een geretourneerd product te weigeren in alle andere omstandigheden dan hierboven beschreven is.

Voor de dealers

Geleverde waren worden niet teruggenomen.